Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi "Ühing") nimi on Hansu Puukool MTÜ.
1.2. Ühingu asukoht on Alutaguse vald, aadressiga Hansu, Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41301.
1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4. Ühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.
1.5. Ühingu eesmärgid ja ülesanded:
1.5.1. taimekasvatus ja kogemuste vahetus liikmete vahel;
1.5.2. taimede ja istikute jäemüük;
1.5.3. taimede kollektsioneerimine ja taimede vahetus liikmete vahel;
1.5.4. uute taimesortide aretamine ja kohtumised teiste harrastusaretajatega;
1.5.5. liikmete õpetamine ja juhendamine;
1.5.6. koolituste ja näituste organiseerimine;
1.5.7. taimepasside väljastamise õiguse saamine;
1.5.8. koostöö omavalitsustega.
1.6. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma pangaarve, sümboolika ja pitsat.
1.7. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab Ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
1.8. Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja vastupidi.
1.9. Ühing on asutatud määramata ajaks.

2. Liikmelisus
2.1.Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
2.2. Ühingu liikmeks olla isik (nii füüsiline kui juriidiline isik), kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, ja kes esitab Ühingule kirjaliku avalduse ning keda juhatus otsustab Ühingusse vastu võtta.
2.3. Ühingu liikmeteks võivad astuda füüsilised isikud, kes on haritud, laitmatu reputatsiooniga ning aktiivse ellusuhtumisega, vanuselist piiri pole seatud. Juriidilise isiku tegevusvaldkond peab olema seotud Ühingu tegevusega ning andma panuse Ühingule seatud eesmärkide täitmisele.
2.4. Juriidiline isik peab koos sisseastumisavaldusega esitama koopia oma põhikirjast ja väljavõtte registrikaardist ning viimase tegevusaasta majandusaasta aruande.
2.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Keeldumise korral on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
2.6. Liikmete arvestust korraldab juhatus.
2.7. Liikmel on õigus seaduse alusel Ühingust välja astuda.
2.8. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 30päevase etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist Ühingust väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.
2.9. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme tegevuse lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
2.10. Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga ja liikmeks astumise tasuga. Ühingusse liikmeks astumise tasu ja osamaksu suuruse või määramise korra füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liikmeks astumise taotlemisel tuleb esitada tõend vastavate maksude tasumise kohta.
2.11. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata, kui ta:
2.11.1. ei ole järginud põhikirjalisi eesmärke, kahjustab Ühingu tegevust ja mainet;
2.11.2. rikub kodukorras sätestatud liikme kohustusi;
2.11.3. ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.11.4. on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.12. Otsuse Ühingu liikme väljaarvamise ja talle tagastamisele kuuluva osamaksu suuruse kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.13. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus lihthäälteenamusega oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.
2.14. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Ühingu üldkoosolekule seaduses sätestatud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.15. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2. Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1. osa võtta üldkoosolekust;
3.2.2. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
3.2.3. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ning muudesse põhikirjaga ettenähtud organitesse;
3.2.4. saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta;
3.2.5. osaleda Ühingu poolt korraldatud üritustel;
3.2.6. astuda Ühingust välja;
3.2.6. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2. käituma vastavalt kehtestatud sisekorra eeskirjale;
3.3.3. õigeaegselt tasuma liikmeks astumise tasu ja osamaksu;
3.3.4. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist. Nimetatud andmeid tohib kasutada ainult Ühingu ametlikuks asjaajamiseks.
4. Ühingu auliige
4.1. Ühingu auliige on isik, kellele juhatus otsustab vähemalt kümne Ühingu liikmesoovitusel Ühingu auliikme staatuse anda. Ühingu auliige ei ole Ühingu liige. Ühingu auliikme õigused Ühingu tegevusest osa võtta määrab kindlaks juhatus. Isikule Ühingu auliikme staatuse andmisel on tema soovitajatel kohustus esitada juhatusele kirjalikult lühiiseloomustus Ühingu auliikme kandidaadi kohta. Juhatus korraldab iseloomustuse kättesaadavuse Ühingu liikmetele.
4.2. Ühingu üldkoosolekul on õigus valida Ühingule auliikmed. Ühingu auliige ei ole Ühingu liige, kuid tal on õigus osa võtta kõigist Ühingu poolt korraldatavatest üritustest.

5. Juhtimine
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ja kus igal Ühingu liikmel on üks hääl.
5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirja alusel antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.
5.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.3.1. põhikirja muutmine;
5.3.2. eesmärkide muutmine;
5.3.3. juhatuse liikmete valimine ja kinnitamine;
5.3.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
5.3.5. revisjonikomisjoni valimine;
5.3.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu teiste organite pädevusse;
5.6.7. määrata Ühingu juhatuse liikmetele töötasu või ühekordset kompensatsiooni.
5.4. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb kahest kuni üheksast (2-9) liikmest, kes määratakse asutamisel asutajate poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni üks (1) aasta Ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.
5.5. Juhatus valib muude põhikirjaga ette nähtud organite liikmed.
5.6. Ühingu juhatuse valitavad liikmed valitakse esimesel korralisel üldkoosolekul. Juhatuse liikmete ametid on juhatuse esimees ja juhatuse liige. Juhatus astub ametisse jooksva aasta 1. märtsist.
5.7. Juhatuse esimehel või kahel juhatuse liikmel koos on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.8. Juhatuse õigust esindada Ühingut võib piirata põhikirja või Üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikme vastutus on sätestatud seaduses.
5.9. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras:
5.9.1. vähemalt kord aastas korraliseks aastakoosolekuks hiljemalt 1. veebruariks;
5.9.2. aastaaruande kinnitamiseks;
5.9.3. muudel juhtudel alati, kui see on vajalik Ühingu tegevuse huvides.
5.10. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 3/10 Ühingu liikmetest.
5.11. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist vastava sisulise teate igale seltsi liikmele e-posti või kirjalikul teel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle veerandi (1/4) Ühingu liikmetest.
5.13. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
5.14. Kui üldkoosoleku ei ole otsustusvõimeline vähese osalejate arvu tõttu kutsutakse kokku uus üldkoosolek. Päevakorda sellisel juhul muuta ei tohi.
5.15. Kui ka teist korda ebapiisava osaluse tõttu kokku kutsutud üldkoosolekul ei ole ebapiisava osaluse tõttu otsustusõigust saavad kohalolijad liikmed ja liikmete esindajad mandaadi üldkoosolekul otsuste langetamiseks.
5.16. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku rohkem kui ¾ häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete poolthääled.
5.17. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
5.18. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
5.19. Kõik üldkoosoleku ja juhatuse kokkusaamised tuleb protokollida ning protokoll peab olema kättesaadav kõigile Ühingu liikmetele. Selleks määratakse iga sellise kokkusaamise eel protokollija, kes vastutab ka protokollide kättesaadavuse tagamise eest.

6. Juhatus
6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab 2-9 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
6.2. Ühingu juhatuse esimees jaotab liikmete vahel kohustused eesmärkide täitmiseks.
6.3. Ühingu esindamise õigus kõigis õigustoimingutes on Ühingu juhatuse esimehel või kahel juhatuse liikmel koos.
6.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt pool juhatuse liikmetest.

7. Teadete avalikustamine
7.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.
7.2. Üldkoosoleku vahele jääval ajal saadetakse teated liikmeile Ühingu liikmete e-posti teel või tehakse kättesaadavaks liikmetele avatud foorumis. Ühingu teated, mis on suunatud mitte ainult Ühingu liikmeile (sh kokkuvõtted Ühingu tegevusest, kohtumistest, Ühingu liikmete artiklid, arvamused jms), tehakse teatavaks Ühingu interneti kodulehekülje ja võrgupäeviku kaudu.
7.3. Ühingu teadete sisu ja avalikustamise eest vastutab Ühingu juhatuse poolt määratud töögrupi juht.

8. Majandustegevus ja vara jaotus
8.1. Ühingu sissetulekud moodustavad:
8.1.1. liikmete liikmeks astumise tasu ja liikme- ehk osamaksudest;
8.1.2. Ühingu vara kasutamisest;
8.1.3. müügitulust;
8.1.4. näituste, ürituste, koolituste, muuseumite ja kultuurisündmuste korraldamise tuludest;
8.1.5. annetustest ja toetustest;
8.1.6. reklaamituludest;
8.1.7. teistest seadusega lubatud tuludest.
8.2. Ühing ekspluateerib ja haldab tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

9. Muud tingimused
9.1. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Ühingu esimene majandusaasta algab Ühingu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisest ja lõpeb nimetatud aasta 31. detsembril.
9.2. Ühing lõpetatakse:
9.2.1. üldkoosoleku otsusega (vähemalt 2/3 häälteenamusega);
9.2.2. pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
9.2.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
9.2.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
9.2.5. muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
9.3. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
9.4. Ühingu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle töökorra.
9.5. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
9.6. Kui Ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
9.7. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.