Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Osaühingu (edaspidi "Ühing") nimi on Hansu Puukool OÜ.
1.2. Ühingu asukoht on Alutaguse vald, aadressiga Hansu-Madi, Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41301.
1.3. Ühing on osaühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4. Ühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.
1.5. Ühingu eesmärgid ja ülesanded:
1.5.1. taimekasvatus;
1.5.2. taimede ja istikute jäemüük;
1.5.3. taimede kollektsioneerimine ja taimede vahetus;
1.5.4. uute taimesortide aretamine ja kohtumised teiste harrastusaretajatega;
1.5.5. koolituste ja näituste organiseerimine;
1.5.6. taimepasside väljastamise õiguse saamine;
1.5.7. koostöö omavalitsustega.
1.6. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma pangaarve, sümboolika ja pitsat.
1.7. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab Ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.