Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Kinnitatud juhatuse otsusega 04.05.2016.a.

Käesolevate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete (edaspidi Põhimõtted) kinnitamisega annab Klient (edaspidi Isik) Hansu Puukool MTÜ (edaspidi Hansu Puukool) nõusoleku töödelda ja edastada kolmandatele isikutele oma isikuandmeid alljärgnevatel tingimustel ja eesmärkidel:

1. Isik annab Hansu Puukoolile nõusoleku töödelda kõiki isikuandmeid, mis ta on Isikuga suhtlemise käigus teada saanud. Peamised töödeldavad Isiku andmed on järgmised:
1.1. isiklikud andmed (nimi, perekonnanimi jne);
1.2. kontaktandmed (aadress, mobiiltelefoni number, e-posti aadress jne).
2. Isik annab Hansu Puukoolile nõusoleku töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1. Isikule informatsiooni edastamine;
2.2. Isikule toodete ja teenuste pakkumine;
2.3. Isikule toodete ja teenuste reklaami edastamine;
2.4. Isikuga lepingu sõlmimine, muutmine ja täitmine;
2.5. Isiku andmete kontrollimine ja vajadusel parandamine;
2.6. Hansu Puukooli rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmine;
2.7. Hansu Puukool seadusest tulenevate kohustuste täitmine.
3. Kolmandad isikud käesolevate Põhimõtete mõistes on:
3.1. Hansu Puukooliga seotud isikud (lepingupartnerid, tütarettevõtted jne).
4. Hansu Puukoolil on õigus piiranguteta edastada kõiki Isiku andmeid isikule, kes osutab Hansu Puukoolile õigusteenust, raamatupidamise teenust või auditeerimise teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Hansu Puukooli suhtes kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.
5. Hansu Puukoolil on õigus salvestada kõik sidevahendite (telefon, e-posti aadress jms) teel Isiku poolt tehtud toimingud, sealhulgas isikuandmete edastamine, eesmärgiga hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti, lahendada efektiivselt  ja objektiivselt Isiku võimalikke kaebusi ning tõendada vajadusel Isiku poolt sidevahendi teel tehtud toiminguid ja tahteavaldusi.
6. Hansu Puukoolil on õigus kasutada Isiku andmeid Hansu Puukooli koostööpartnerite toodete või teenuste pakkumiseks ning reklaamimiseks.
7. Isikul on õigus nõuda Hansu Puukoolilt enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist.
8. Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist juhul, kui tal puuduvad igasugused kohustused isikuandmete töötleja ees, teavitades sellest Hansu Puukooli kirjalikult.
9. Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud.
10. Kui Isik ei nõua isikuandmete töötlemise lõpetamist varem, siis Hansu Puukool kustutab mitteaktiivse kliendi või liikme andmed hiljemalt seitsme (7) aasta pärast.
11. Hansu Puukoolil on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
12. Hansu Puukool teavitab Põhimõtete muutmisest Isikut veebilehel www.hansupuukool.ee ja/või Isikuga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.